Småland Check-in, Turistinformation och Stugförmedling

 

Sevardheter Urshult området

Vill du ha mer information klicka på bilden, vill du veta var den ligger klicka på nummerbeteckningen

 

Beteckning Bild Beskrivning
E1

Kronobergs vackraste trädgård:

Ta med dig en vän, din käresta eller hela familjen på en härlig utflykt till Kronobergs vackraste trädgård, Kurrebo idé- och visningsträdgård. På Kurrebo idé- och visningsträdgård kan du ströva runt och njuta i en skön miljö med cirka 700 olika slags perenner, rosor, klätterväxter, barrväxter, buskar och träd. Vår önskan är att våra besökare ska få idéer och inspiration till den egna trädgården och känna samma odlarglädje som vi.
E3

Magnis kraftverk:

I trolsk omgivning bland stora granar och mossbelupna stenar ligger Magnis kraftverk. Med enorm energi byggde Magni detta kraftverk med tillhörande damm och enorma bröstvärn för sitt lilla hushåll, som var beläget i Aramo by c:a 1 km från kraftverket.

E4

Lindalafallet:

Det sades förr i tiden att vid Oxehall slutade grönskärat (betesmarken) och vid Hätteboda gick lagens yttersta gräns. Mjölnaren på Lindalakvarnen, som var belägen c:a 5 km ner i skogen i totalt laglös mark begravdes i all hast plötsligt en natt på Urshults kyrkogård !!!
E5

Varggropen i Bastaremåla:

Minner oss om den tid, då vargen ännu var ett hot betande djur och ibland även mot klavbundna djur i ladugårdarna. Bönderna ville skydda sina djur genom organiserad skallgång och väl dolda fällor. Till en varggrop lockades den hungriga vargen genom en bräkande get som bete och möttes där av dödande spjut eller gevärssalvor.   

E6

Blockfältet i Bastaremåla:

Blockfältet utgörs av ett block- och stenfält i bäckdalen från Bäckaskoga göl. Blocken (större än 20 cm i genomskärning) och stenarna (2-20 cm) har en gång transporterats av inlandsisen och avlagrats i ett kraftigt smältvattenflöde vid isens avsmältning för c:a 11 000 år sedan. Grus, sand och finare jord har spolats bort av rinnande vatten, bl.a. under snösmältningen på våren. .

E7

Tjärdal i Buskaboda:

Tjärbränning sker i en tjärdal. Vanligen bygger man en tjärdal som en trattformig, rund grop, ingrävd i en slänt. Botten täcks med ett lager av näver, takspån, granbark el dyl så att tjäran kan rinna till tjärdalens lägsta punkt. Där finns ett hål och under detta en urholkad stock, skon, där tjäran samlas. Avtappningshålet hålls stängt med en träplugg, tills tjäran börjar rinna, för att hindra tjuvdrag in till veden.

E8

Klasa Gubbe:

Knyts i sagan till två olika öar i Urshult, en i Åsnen och en i Mien. Han hörde också till jättesläktet och fördrevs av klockklangen från kyrkan i Hwam från sin boplats utanför Klasamålalandet ner till ön Klasahall i Mien. Här bodde han i hundratals år i öns grottor och delade ut sitt missnöje eller sitt goda lynne i form av skador på fiskredskap eller som goda fångster. Ännu finns han kvar i grottorna på ön, som man därför skall vara försiktig med att besöka.
E9

Ekefors:

Elin Wägner präglade begreppet ”Aftonsamhället vid Ekefors”, när hon i sin bok ”Tusen år i Småland” berättade om det lilla brukssamhälle, som en gång fanns där Mörrumsån börjar leda Åsnens vatten ned mot Östersjön. Då fanns det ännu bebodda hus och rester av det gamla samhället, nu är det endast kvarnruinen, gatstenarna och en ensam lyktstolpe, som minner om svunna tider. Fortfarande är området en vacker idyll, värd att bevara.   

E10

Urshults kyrka:

Är uppförd omkring 1810 och ersatte då en träkyrka byggd på 1400-talet. Den rymmer 800 personer och är känd för sina stora kormålningarna som föreställer Jesu födelse, korsfästelsen och Jesu himmelsfärd. Målningarna är utförda av den välkände småländske kyrkomålaren Ludvig Frid. Hans verk finns i många småländska kyrkor. Målningarna i Urshult är bland det mest betydelsefulla han har skapat.

E11

Sockenstugan:

bildar gräns mot söder för den gamla kyrkvallen, där kyrkfolket brukades samlas och där de avlidna stod på tur för att bäras in i kyrkan till den sista vigningen i helgad jord. Den tjänade under ett sekel som skola i Urshult och som stämmolokal. Nu är den ett lokalhistoriskt museum, där urshultsborna samlar minnen från sin egen mer än tusenåriga historia. Här finns mycket att se och begrunda .

E12

Kyrkstallarna:

I Sockenstugans närhet är en rest av de långa rader stallar som en gång fanns utmed den gamla landsvägen förbi Urshults kyrka. Här rastade kyrkfolket sina hästar och här kunde de intaga medhavd kost. Stallarna har funnits så länge farbara vägar fanns till kyrkan och försvann, när den nya landsvägen sträcktes förbi kyrkan och automobiler och cyklar ersatte hästskjutsarna. De kvarvarande stallarna skall bevaras och komplettera Sockenstugan .

E13

Jordkulan i Froaryd:

är en rekonstruktion gjord av byborna till minne av denna boendeform, som var förbehållen de allra fattigaste. Här bodde en man, som kallades Betsla-Kalle“..

E14

Väderkvarnen i Segersnäs:

Här hittar man den enda väderkvarn, som är bevard på ursprunglig plats i Urshult. Väderkvarnen i Segersnäs byggdes på 1890-talet, hade en kort brukningstid men revs sönder i julstormen 1902. Den sattes i stånd på nytt 1958 och har restaurerats 1987. Invid kvarnen finns en välbevarad hällkista, en gravform som användes för mer än 2000 år sedan. I närheten finns också en förmodad ättestupa..
E15

Predikstolen i Trehörna:

Är en märkligt utformad rest sten, som i sägenfloran knutits till den helige Sigfrid och hans kristna mission i Värend. Härifrån sägs han ha predikat Ordet och i en vattenkälla i närheten döpte han hedningar. Vattenkällan har också knutits till Asatrons Urdarbrunn, från vilken Urshult påstås ha fått sitt namn. Källan helgades av Sankt Sigfrid och hör till den flora av sigfridskällor, som det berättas om.   

E16

Kyrkplatsen i Bosgård:

Är utmärkt med ett storslaget stenmonument. Där låg en gång de första kyrkorna i Urshult, som då benämndes Hwam. Den yngsta kyrkan brändes av danskt krigsfolk på 1400-talet. En rest sten minner om den äldsta kyrkogården, en klockstapel, ett stenaltare och ett stenkors om att gudstjänster ännu firas på platsen sommartid. Inom synhåll finns på Bos Holme i Åsnen gömda rester av en försvarsborg.

E17

Lunnabacken:

Är en gammal hednisk kultplats som genom tiderna blivit en samlingspunkt för urshultsborna men även för alla trogna besökare av bygden. Här finns socknens högsta punkt (187 m ö h), en vidunderligt vacker utsikt över sjön Åsnen och sedan decennier även Urshults sockens hembygdsgård Odensvallahults säteri. I anslutning till backen ligger Kurrebo. Genom en strövstig når man också Kärrasand med bad och förlustelser   

E18

Slungastenen vid Knallehall:

Ligger och vippar på sin berghäll som erinran om den tid, då sagan föddes och jättarna oroades av klockklangen från kyrkan i Hwam och ville förstöra denna. En jättekvinna missade sitt kast av en väldig sten och den hamnade på hällen i stället för på kyrkan. Där har den sedan legat. .

E68

Jordkulan i Tåget:

Soldaten Marsch Jordkula. Nils Gummesson Marsch (eller Mars som han ofta kallades) var född i Väckelsång den 7/11 1807 och tjänstgjorde som soldat för roten 104 Jätsbygd vid Kinnevalds kompani under åren 1827 och 1839. Hans hustru hette Eva Andersdotter och var född 1791..

E99

Ängsfruktodlingar i Urshult::

Här i det steniga, backiga småskaliga landskapet kring Åsnen har fruktträden sedan flera hundra år tillbaka en självklar plats i ängen. Denna unika samproduktion av ängshö (djurens vinterfoder) och fruktodling kallas ängsfruktodling.
E109

Jordens Axel i Ugglekull:

Axeln som vår planet snurrar kring sticker ut här. Enligt gammal tradition smörjes Jordens Axel varje nyår av bonden i Ugglekull med öl. Detta för att Jordens färd i universum ej ska rubbas..   

A6

Porslinsmuseum i Västerbotorp:

ÄLoppmarknad med porslin mm. VÄLKOMNA! Arne Svensson med familj

ÖPPETTIDER: 1/5 – 30/8 tisdag-söndag 13-18 Tfn: 0477 – 211 32 .